Coğrafya; insan ile doğal ortam arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda, ortaya çıkan olayları belirli ilkelere bağlı kalarak, araştırıp inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Coğrafya Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin;
Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapması ve sonucunu raporlaştırması,
İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi becerileri kazanması,
Evrene ait temel unsurları hayatla ilişkilendirmesi,
Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavraması,
Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerleri anlama ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi,
Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanması,
Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavraması,
Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirmesi,
Doğal ve beşerî sistemlerin yerel ve küresel etkileşim içinde işleyişini anlamlandırması,
Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavraması,
Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek bunlardan korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirmesi,
Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavraması,
Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak ülkesinin sahip olduğu potansiyelin bilincine varması,
Coğrafi bilgilere sahip olmanın “vatan bilinci” kazanılmasındaki önemini kavraması,
Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun olarak başta Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan bölgeler ve ülkeler olmak üzere dünyadaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için TED Isparta Koleji Lisesinde, coğrafya derslerimizde, öğrencilerin de aktif katılımıyla, öğretici ve bilimsel bir süreç yürütülmektedir. Bu kapsamda;
Derslere öğrencilerin de dahil olduğu sınıf içerikleri
Sosyal bilimler atölyesinde öğrencilerin, daha zevkli öğrenme gerçekleştirdikleri öğrenme etkinlikleri
Teknolojik uygulamalarla beraber 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar
TÜBİTAK proje yarışmalarına hazırlık
Teknik gezilerde, öğrencilerin arazi çalışmaları yaptıkları sınıf dışı öğrenme ortamları
Doğa ve kültürel geziler yapılmaktadır.