‘’Kimya, tüm yıldızlarda ve tüm gezegenlerde sürüp giden bir oyundur. Oyuncuları atomlar ve moleküllerdir. En ender atomlar bile, bizim alışkın olduğumuz sayma ölçülerine göre, inanılmayacak derecede çoktur. ‘’
– Richard Dawkins
Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından kimya derslerinin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır.
Yeni bilimsel bulgular ışığında gelişen teknoloji ile birlikte eğitim ve öğretimde birtakım yenilikler meydana gelmekte olup buna bağlı olarak farklı öğretim modelleri ortaya konmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan eğitim modelleri günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; sorgulayan, eleştiren, düşünen, kendini ifade eden, iletişim kurma becerileri yüksek, çözüm odaklı ve kritik düşünen, duyarlı, gelişime ve değişime açık, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime verdiği değeri kavrayan ve bunun ışığında hareket eden öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu düşünceden hareketle Türk Eğitim Derneği (TED) Özel Okullarında öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kimya öğretim programının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında onların ilgi, yetenek ve gereksinimleri de göz önüne alınmaktadır. Buna göre, Okulumuzda Kimya Dersinin amacı:
Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından kimya derslerinin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır.
· Kimya bilimi ve Kimya biliminin uygulanmasına yönelik yetenek ve becerilerini geliştirmelerini,
· Çalışma teknikleri ve güvenlik önlemleri de dâhil olmak üzere, kimyada kullanılan bilimsel araç ve gereçlerle ilgili bilgiye sahip olmalarını,
· Kimya bilimi uygulamalarının bireye, topluma ve çevreye hem faydalı hem de zararlı olabileceği bilinci kazanmalarını,
· Laboratuvarda deney yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme olayına aktif olarak katılmalarını,
· Bilimsel teori ve yöntemlerin geliştirildiğini ve gelişmeye devam ettiğinin farkında olmalarını,
· Kimya ile ilgili teorilerin ve yöntemlerin sınırlamalarının farkında olmalarını,
· Kimya dersinde edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istekli olmalarını,
· Kimya bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmalarını,
· Kimyanın tıp ve teknolojik gelişmeler ile ilgili olan ilişkisini değerlendirmelerini, sağlamaktır.
Bunları sağlamak amacıyla, okulumuz Kimya Bölümü öğretmenleri tarafından aşağıda belirtilen farklı müfredat kapsamlarında kimya dersi verilmektedir:
· Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Programı
· Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP)