Tarih, geçmişte yaşayan insan topluluklarının kültür ve medeniyet özelliklerini, yaşayışlarını, neden – sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman belirterek objektif olarak inceleyen bir bilimdir. Tarih milletlerin hafızası niteliğindedir. Edward Hallet Carr’ında dediği gibi tarih geçmiş ile bugün arasındaki bitmez bir diyalogtur.
TED Isparta Koleji’nde tarih dersi ile öğrencilerimize kronolojik düşünme, neden – sonuç ilişkisi kurma, değişim ve sürekliliği algılama, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma yapma, tarihsel analiz ve yorum becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Tarih bilimine ait soyut kavram ve içerikleri öğrencilerimize somut tarihî örneklerle aktarmaktayız.
Günümüzde siyasi, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişime, bireylerin ve toplumların karşılaştığı karmaşık sorunlar, toplumsal kalkınmada insan faktörü, insanlar arası ilişkiler ve toplumsal değerler tarih öğretiminin önemini artırmıştır.
Öğrencilerimizin dünyayı anlama ve anlamlandırmada bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamada tarih eğitimi son derece önemlidir. Bu açıdan, tarihe duyarlı ve tarih bilincine sahip insan yetiştirmek okulumuzun temel amaçları arasındadır.
Bu doğrultuda öğretmenlerimiz güncel olayları sorgulayabilen, eleştirel düşünen, tarihsel empati kurabilen, bir konu hakkında kanıtları analiz edip kendi düşüncesini ortaya koyabilen bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır.
Öğretmen öğrenme sürecinde farklı düşüncede kanıtları öğrencilerine sunabilmek de tartışma ortamı yaratabilmektedir. Öğrencilerimizin bir tarihçi gibi düşünebilmesi sağlanmakta ülkemizin ve toplumların karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecekleri ortamlar sağlanmaktadır.

Tarih programıyla öğrencilerimizin;
Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramlarını,
Millî değerlerini, kültürünü tanıyan, sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişmiş bireyler olmalarını,
Tarihî olayların meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve dinî özelliklerini olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate alarak kavramlarını,
Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar olan serüvenini takip etmelerini,
Günümüzde yaşanan gelişmeleri geçmişte yaşanan olaylarla kıyaslayarak yorumlamalarını,
Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olmalarını,
Millî kimlik bilincine sahip olarak Türkiye’nin küreselleşen dünyadaki yerini ve rolünü kavramlarını amaçlıyoruz.
TED Isparta Koleji olarak tarih derslerimizde dijital teknolojiyi kullanarak tarihte yaşanan olayların yeni nesillere aktarılmasına önem vermekteyiz. Yaptığımız tarihî mekân gezilerimizle, tarihteki önemli gün ve olaylara ait etkinliklerim izle öğrencilerimizin duygu ve düşünce dünyalarının geliştirmelerine katkı sağlamaktayız. Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarına rehberlik etmekteyiz. Tarih öğretmenlerimiz aynı zamanda hazırladıkları etkinlikler yıl boyunca uygulanan öğrenme faaliyetlerini zenginleştirerek derslerin daha eğlenceli hale gelmesi noktasında çalışmalarını yürütürler.. Ayrıca kulüp olarak faaliyetini yürüten Ulusal Forum ve Münazara Kulübü 9-10-11. sınıf öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
Kulübümüzün amacı lise gençliğinin yakın ve uzak çevre sorunlarına duyarlılığını arttırmak, bunu yaparken de gençlerimizin bu sorunlara yaklaşım ve çözümlerinde ortak düşünebilmelerini sağlamak ve bu şekilde üretken, özgüveni gelişmiş bireyler olmalarına yardımcı olmak. TED Isparta Koleji Ulusal Forumu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu bir forum içinde sunmalarını sağlayacak bir çalışmadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programını ve müfredatı takip ederek derslerimizi anlatmaktayız. Programlanan etütlerde yapılan çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Ödev takip sistemini aktif kullanarak geri dönütlerin öğrencilerimize vakit kaybetmeden verilmesi prensibini önemsiyoruz.Uygulanan kazanım değerlendirme sınavı ile öğrencilerimizin eksik kazanımları görülerek bu kazanım eksiklerini gidermek için çalışmalar planlanlıyoruz.