Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

Dil, ulus olma bilincindeki bir toplumun temel öğelerinin başında gelir ve toplumu oluşturan insanları birbirine yaklaştıran en önemli bağdır. Bir toplumda sözlü ve yazılı anlaşma aracı, aynı zamanda düşünme aracıdır. Dil, insanlar arasında ortak bir bağ kuran , toplumu amaçsız ,yüzeysel insan yığını olmaktan çıkaran, toplumu ulus durumuna getiren en önemli öğelerden biridir. Aynı dili konuşan ve dil birliği sağlanan toplumlarda, bireyler arasında derin  bir yakınlık, sevgi ve saygı bağları oluşur. Bu bağlar, toplum yaşayışı için çok önemli olan güven duygusunun kaynağıdır. Çok iyi biliyoruz ki, birbirine güven duyan insanların meydana getirdiği toplumlarda birlik ve bütünlük kolay sağlanır.

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ele aldığı konular incelendiğinde dil ve kültürle ilgili hedeflere yönelik olduğu görülür. Bu hedefler doğrultusunda dil ve edebiyat öğretimini birbirinden ayırmadan bütün halinde ilerletmek bir amaçtır. Dilimizin ve kültürümüzün temel dayanaklarını öğretip bunları hayatın her alanında uygulayan bireyler yetiştirmek dersimizin amacına ulaşması noktasında çok önemli bir adımdır. Bu amacı gerçekleştirmek “ulus” olma noktasında ortak bir tarih, ortak bir edebiyat, ortak bir kültür için önemli bir etkendir. Bu amaçlar etrafından hedefe ulaşmak farklı alanlarda da öğrencilerimizin ilerlemesine katkı sağlayacak olup diğer alanların ilerlemesinde de ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Edebiyat öğretimi , kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde yetkinliğe  ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Türk ve Dünya edebiyatından seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir. Metinlerden yola çıkılarak edebiyat bilgilerinin verilmesi, öğrencilerimizi ezbercilikten uzaklaştırarak konuları kavramaları, yeteneklerini geliştirici yöntemler uygulayarak da edebi ürünler ortaya koymaları sağlanarak edebiyatı sevmeleri amaçlanır.

Bu amaçlara ulaşabilme adına

Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişimde ifade gücünün geliştirilmesi, değişik üslup ve durumlarda yazma , konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve pratik yapma olanaklarının sağlanması,

Öğrencilere değişik dönemlerde, türlerde, üsluplarda ve bağlamlarda yazılmış edebi eserlerin tanıtılması,

Başka kültürler ve dillerden eserleri çalışma yoluyla öğrencilerin bakış açılarının genişletilmesi,

Öğrencilerin değişik eserler arasındaki ilişkileri anlama ve takdir etme becerilerini geliştirmeye yönelik edebiyat inceleme ve edebiyata yaklaşma yollarının tanıtılması,

Öğrencileri yazılı metinleri detaylı çözümleme becerisinin verilmesi,

Bilgi okuryazarlığı , Eleştirel düşünme  , Görsel okuryazarlık  , İletişim ve iş birliği  , Medya okuryazarlığı, Yaratıcı düşünme yeterliliklerine öğrencilerimizin sahip olması,

Liseyi  tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak

Bu çalışmaların genelinin öğrencilerde hayat boyu sürecek bir edebiyat zevki ve ilgisi sağlamaya yönelik çalışmalar olduğu da söylenir.

Bu amaçları gerçekleştirebilme adına öğretim yöntem ve teknikleri derslerde kullanılmakta özellikle istasyon , sunum , drama yöntemlerine yer verilmektedir. Metin incelemeleri,  örnek metinler yaratma, sunumlar yapma, yapılan sunumlara eleştirel bakış açısıyla  yaklaşabilme, dijital yetkinlik, medya okur yazarlığı, kulüp çalışmaları , münazara , forum çalışmaları, ulusal olarak düzenlenen sempozyumlara ve yarışmalara katılma ,edebiyatımızın güncel yazarlarıyla iletişime geçilerek söyleşiler gerçekleştirme gibi etkinliklerle öğrencilerimiz hayata hazırlanmaktadır.