KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

TED ISPARTA KOLEJİ BİLİM İNSANI SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZDEN GENÇBİZZ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI ÇEYREK FİNAL BAŞARISI !
7 Şubat 2024
“SEVGİ BİRLEŞTİRİR” TEMALI ŞİİR DİNLETİSİ
15 Şubat 2024
TED ISPARTA KOLEJİ BİLİM İNSANI SINIFI ÖĞRENCİLERİMİZDEN GENÇBİZZ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI ÇEYREK FİNAL BAŞARISI !
7 Şubat 2024
“SEVGİ BİRLEŞTİRİR” TEMALI ŞİİR DİNLETİSİ
15 Şubat 2024

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı, vergi alacağının mükellef bakımından vergi borcunu teşkil ettiği belirtilmiş,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (a) bendinde ise vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre; katma değer vergisinin mal teslimi ve hizmet ifası anında doğacağı ve buna ilişkin vergilendirme döneminde beyan edilmesi gerektiği açıktır. Mal ve hizmet bedelinin tahsilinin ise bu açıdan bir önemi bulunmamaktadır.

Katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, ticari, sınai, zırai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde, yapılan teslim veya hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Serbest meslek kazancının tespitinde, gelir vergisi açısından tahsilat esasının getirilmiş olmasının da belirtilen hukuki durumu değiştirmeyeceği açıktır.
Hizmetin yapıldığı tarihin araştırılması ve vergiyi doğuran olayın, hizmetin yapıldığı tarihte meydana geldiği hususunun gözetilmesi suretiyle gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 14.04.2006 tarih ve 2006/19 Esas-2006/92 Karar sayılı ilamında; 1998 yılında gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak 1999 yılında tahsil ettiği ücretleri, en geç, hizmetin tamamlandığı 31 Aralık 1998 tarihinde beyan etmesi gerektiğinden bahisle salınan cezalı katma değer vergisi tarhiyatında; serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmetin yapıldığı tarihin araştırılması ve vergiyi doğuran olayın, hizmetin yapıldığı tarihte meydana geldiği hususunun gözetilmesi suretiyle yapılacak yargılamayla ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
Yine Danıştay 4. Dairesi 29.06.2001 tarih ve 2008/1948 Esas-2011/5836 Karar sayılı ilamında; davacının 28.5.1999 ve 8.11.1999 tarihli sözleşmeler ile S.S. … Konut Yapı Kooperatifine karşı üstlenmiş olduğu inşaat işlerini 2000 yılında tamamladığı, ancak 2004 yılında bu işlerle ilgili yapılan tahsilatın 2004 yılı katma değer vergisi beyanlarına intikal ettirilmediği ileri sürülerek yapılan tarhiyatta; katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası anında gerçekleşmesi nedeniyle uyuşmazlıkta vergiyi doğuran olay, inşaatların teslim tarihi olan 2000 yılında gerçekleşmiş olup, 2004 yılı için yapılan tarhiyatlarda hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.
Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası anında gerçekleşeceğinden buna ilişkin vergilendirme döneminde beyan edilmesi gerekmekte olup; mal ve hizmet bedelinin tahsilini ise yukarıda açıkladığımız hususlar ve Danıştay kararları uyarınca bir önemi bulunmamaktadır.
Vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağınız vergi davasında yukarıda belittiğimiz hususların gözönünde bulundurulması gerekmektedir.


Ansolon